مداحی عباسی-ای بهار دل حضرت احمد

به مناسبت نزدیکی ایام فاطمیه مداحی حاج امیر عباسی -ای بهار دل حضرت احمد**خطبه خوان علی جان محمد