ضدعفونی کردن شهر و ادارجات شهرستان کهگیلویه توسط طلاب حوزه علمیه

ضدعفونی کردن شهر و ادارجات شهرستان کهگیلویه توسط طلاب حوزه علمیه