حضور آیت الله ملک حسینی در دوره اختبار تثبیتی طلاب کهگیلویه و بویر احمد